Aktivering av licensnyckeln

Här kan du lösa din licensnyckel för WordDive. Börja med att logga in eller ange licensnyckeln. Det spelar ingen roll om du skriver stora eller små bokstäver. Du kan också kopiera hela koden och klistra in den i fältet.

Aktivering av licensnyckeln

AKTIVERA

Nyckeln är ogiltig. Vänligen kontrollera nyckeln. Du kan också kontakta WordDive Kundtjänst.

Välj en kurs att plugga

Personuppgifter

 • Registrering
 • Befintlig användare
Vi lämnar aldrig ut din e-postadress till tredje part i marknadsföringssyfte.
Du kan när som helst avregistrera dig från listan genom att klicka på länken längst ned i varje mejl.

Alla fält måste fyllas i!

Felaktig e-postadress!

Alla fält måste fyllas i!

Lösenordet måste inkludera minst 6 tecken!

Lösenorden stämmer inte överens!

Du måste godkänna användarvillkoren för WordDive!

Ett kommunikationsfel uppstod! Vänligen försök igen.

E-postadressen kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrev och inköpskvitton
Kontakta kundtjänst

Alla fält måste fyllas i!

Alla fält måste fyllas i!

Någonting gick fel! Vänligen kontrollera att du har skrivit ditt lösenord korrekt och att du använder den rätta e-postadressen.

Du är inloggad som
Namn

E-post

Bosättningsland

United StatesBosättningsland

Förnamn

Efternamn

Bosättningsland

E-post

Ändra

Valt kurspaket

Användarvillkor


Allmänna användarvillkor för WordDive

Användarvillkor

 1. Allmänt
 2. Avtalets början
 3. Identifiering
 4. Produktion och användning av tjänsten
 5. Underhåll av tjänst och reparation av fel
 6. Reklamationer och skadeståndsansvar
 7. Betalning och fakturering
 8. Avtalstid och användning av personliga funktioner
 9. Avslutning av tjänst
 10. Uppsägning av avtal
 11. Uppsägningens konsekvenser
 12. Övriga villkor

Sekretesspolicy

1. Allmänt

1.1 Objekt och tjänstebeskrivning. WordDive Ltd på adressen Verstaankatu 1, 2F, FI 33100 Tampere, Finland (härefter kallad "företaget") erbjuder tjänster och produkter, såsom WordDive-tjänsten (härefter kallad "tjänsten"), till sina kunder (härefter kallade "kunden") i enlighet med dessa allmänna användarvillkor. Exakt vad som ingår i tjänsten är angivet i beskrivningen och i de allmänna specifika tjänstevillkoren som hittas på tjänstens webbsida eller som tillhandahålls i samband med att kunden beställer tjänsten.

1.2 Gällande avtalsvillkor och applikationsbeställning. Dessa allmänna användarvillkor gäller för tjänsten samt för användning och beställning av tjänster och produkter producerade av företaget och erbjudna via tjänsten. Olika delar av tjänsten kan även komma att kräva att olika avtal ingås med företaget. Dessa avtal kan omfatta specifika villkor och tjänstebeskrivningar som skiljer sig från eller kompletterar dessa allmänna villkor. I de fall de allmänna villkoren och de specifika villkoren strider mot varandra ska de specifika villkoren gälla i första hand och de allmänna villkoren i andra hand med avseende på tjänsten ifråga.

Var vänlig observera de särskilda villkor som tillämpas på följande delar av vår tjänst:
Finland, ABI-kurs i engelska: www.worddive.com/fi/kielikurssit/englannin-abikurssi#CONDITIONS
Finland, ABI-kurs i svenska: www.worddive.com/fi/kielikurssit/ruotsin-abikurssi#CONDITIONS

1.3 Debiterbara tjänster. Kunden kan beställa de olika produkterna och tjänsterna som finns tillgängliga via tjänsten genom onlinebetalning, kreditkortsbetalning eller annan specificerad betalningsmetod. Företaget anger kostnaden för varje produkt eller tjänst i enlighet med vald betalningsmetod och de allmänna leveransvillkor som kompletterar dessa villkor separat.

1.4 Kundens rätt att häva avtalet. Kunden har ej rätt att häva avtalet efter det att leverans av produkten eller tjänsten har påbörjats elektroniskt med kundens godkännande.

1.5 Minderåriga Kunder. Användning av tjänsten är tillåten endast för personer över 16 år.

2. Avtalets början

2.1 Tjänsteavtalets början. Avtalet gäller från och med det att kunden, i samband med registrering, har godkänt dessa allmänna användarvillkor samt sekretesspolicyn kopplad till företagets WordDive-tjänst och dess associerade kundregister och företaget har bekräftat kundens betalning av produkten eller tjänsten.

2.2 Giltighet av information tillhandahållen av kunden. De beställningar som kunden gör med avseende på tjänsten administreras och levereras i enlighet med den information som kunden har angett. Kunden är ansvarig för informationens giltighet. Företaget har ej någon skyldighet att kontrollera eller komplettera denna information.

3. Identifiering

3.1 Identifieringsfunktioner. För att kunna använda vissa delar av tjänsten krävs ett användarnamn och ett personligt lösenord eller annat identifieringsmedel som accepteras av företaget. E-postadressen som kunden anger fungerar som användarnamn.

3.2 Kundens identifieringsuppgifter. Företaget ger kunden användarnamn, lösenord och andra identifieringsuppgifter avsedda för användning av tjänsten under avtalsperioden i enlighet med det avtalsenliga syftet angivet i dessa villkor. Dessa förblir i företagets ägo och kunden har ej rätt till dessa efter avtalets slut såvida inte lagen eller annan skriftlig överenskommelse säger annat.

3.3 Företagets rätt att ändra identifieringsuppgifter. Företaget har när som helst rätt att ändra kundens identifieringsuppgifter. Företaget ska, om så är möjligt, meddela kunden om alla sådana ändringar i förväg.

3.4 Säker förvaring av identifieringsuppgifter. Kunden ansvarar för att hålla sina egna identifieringsuppgifter i säkert förvar. Kunden går med på att ej förvara lösenord och andra identifieringsuppgifter tillsammans i syfte att förhindra att tredje part kommer åt dem. Lösenordet är personligt och ska ej överlåtas till någon annan.

4. Produktion och användning av tjänsten

4.1 Produktion av tjänsten. Företaget har rätt att producera tjänsten på valfritt sätt. Företaget har rätt att implementera ändringar som påverkar innehåll, teknik och användning av tjänsten. Om dessa ändringar kräver att även kundens utrustning och programvara ändras är det upp till kunden att på egen bekostnad administrera detta. Företaget strävar efter att i förväg/i god tid meddela kunden om sådana ändringar som kan komma att påverka kundens användning av tjänsten, till exempel genom att skicka ut ett meddelande om detta via tjänsten.
Företaget har rätt att helt eller delvist sluta producera tjänsten. Om så sker avser företaget göra sitt bästa för att i förväg/i god tid meddela kunden om detta, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

4.2. Data producerad genom kundens användning av tjänsten. Företaget har, i enlighet med företagets sekretesspolicy och gällande lagar om hantering av personuppgifter, rätt att samla in, spara och behandla all data som genereras av kunden i samband med att tjänsten används. Detta innebär till exempel kundens skriftliga eller inspelade svar på övningarna. All data som produceras i samband med kundens användning av tjänsten förblir i företagets ägo, och företaget har rätt att använda den i enlighet med villkoren specificerade i sekretesspolicyn. Om inte annat föreskrivs i sekretesspolicyn eller gällande lagar om informationsbehandling har kunden ej rätt till sin skriftliga eller inspelade data under avtalet eller efter avtalets slut.

4.3 Användningsrätt med avseende på material publicerat i tjänsten. Tjänsten omfattar och tillhandahåller material som är upphovsrättsskyddat, varumärkesskyddat och vars immateriella rättigheter ej tillhör kunden. Kunden har därför ej rätt att sprida, publicera, kopiera, överlåta till allmänheten eller på annat sätt nyttja material som har inhämtats från eller genom tjänsten utan att ha erhållit skriftligt tillstånd för detta från skaparen, ägaren eller företaget eller såvida inte ett skriftligt meddelande har skickats ut som specificerar att rättigheterna har breddats (till exempel via pressmeddelande). Materialet får endast användas för privat bruk. Ägaren till det material som presenteras eller tillhandahålls genom tjänsten kan komma att kontakta kunden direkt om det kommer fram att kunden har brukat materialet på olämpligt sätt i enlighet med denna sektion.

4.4 Användningsrätt med avseende på programvara och dokument. Företaget beviljar kunden rätten att använda maskinkodsversionerna av företagets programvara och dokument i enlighet med detta avtal. Enligt användningsrätten har kunden endast rätt att använda programvaran och dokumenten i enlighet med de medföljande licensvillkoren, företagets instruktioner samt endast med avseende på direkt användning av tjänsten. Äganderätt och immateriella rättigheter till programvaran och dokumenten, samt deras redigerade versioner, tillhör företaget eller tredje part (till exempel företagets huvud- och underleverantörer) och kunden har ej rätt att kopiera, översätta eller ändra i dokumenten eller programvaran eller överlåta dessa till tredje part såvida inte skriftligt godkännande har givits eller kunden enligt lag måste göra detta.

4.5 Kundens utrustning och programvara. Enheter, programvara och anslutningar (till exempel anslutningar till mobila kommunikationsnätverk eller internet) som krävs för att använda tjänsten ingår ej i tjänsten. Kunden ansvarar för att erhålla, bibehålla och uppdatera dessa enheter, anslutningar och programvara. Kunden ansvarar dessutom för att se till att programvara och enheter ej stör företaget eller tjänstens drift. Enheter och programvara som kan komma att störa driften måste omedelbart frikopplas från tjänsten.

5. Underhåll av tjänst och reparation av fel

5.1 Underhåll av tjänst och reparation av fel. Företaget strävar efter att underhålla, till bästa förmåga, tjänstens funktionalitet och åtgärda alla eventuella fel inom rimlig tid.

5.2 Tillfälliga driftstopp. Företaget har rätt att tillfälligt stänga ner hela eller delar av tjänsten om det finns en befogad anledning att göra det. Om så sker ska företaget göra sitt bästa för att se till att stoppet är så kort som möjligt och att effekten på kunden är så liten som möjligt. Företaget avser att så långt det går och i förväg meddela kunden om stoppet, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

6. Reklamationer och skadeståndsansvar

6.1 Kundreklamationer. Om kunden upptäcker att det är fel på tjänsten måste denne reklamera beställningen och begära att felet åtgärdas inom rimlig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamationer kan göras digitalt via https://www.worddive.com/se/kontakt eller genom att mejla till info@worddive.com.

6.2 Felkorrigering. I det fall företaget har erbjudit sig att utan dröjsmål korrigera ett fel som kunden har pekat ut har företaget rätt att korrigera detta fel. Om felet ej går att korrigera eller om det ej korrigeras inom rimlig tid har kunden rätt till prisnedsättning baserat på felets allvarlighetsgrad.

6.3 Skadeståndsansvar. Kunden har rätt att begära kompensation för direkt skada i enlighet med konsumentskyddslagen. Företaget ansvarar ej för skada om felet uppstod på grund av omständigheter som ej relaterar till företaget eller omständigheter som står utom företagets kontroll. Kunden har endast rätt att få kompensation för indirekt skada om felet uppstod på grund av uppsåt eller vårdslöshet från företagets sida. Kunden ska alltid agera för att säkerställa att skadan inte förvärras på grund av handling eller vårdslöshet från kundens sida. Företaget är endast skyldig att kompensera kunden för skador som har uppstått på grund av eventuella fel.

6.4 Ansvar vid försäljning till företag och utbildningsinstitut. Produkterna och tjänsterna säljs alltid i befintligt skick. Företaget ansvarar ej för direkt eller indirekt skada eller intäktsförluster som uppstår på grund av fel i produkterna eller tjänsterna och/eller på grund av hur produkterna och tjänsterna används. Företagets ansvarsskyldighet är alltid begränsat enligt dessa allmänna användarvillkor.

6.5 Defekter i kundstyrda enheter/programvara. Om kunden, medvetet eller trots att denne har tagit emot meddelande om att sådant fel existerar från företaget, använder defekta eller störande enheter/programvara är kunden skyldig att kompensera företaget för alla eventuella skador och kostnader som kan uppstå vid sökningen efter dessa defekter.

7. Betalning och fakturering

7.1 Betalningar. Kunden betalar för de debiterbara delarna av tjänsten i enlighet med prislistan eller avtalet. Priserna för tjänsten finns tillgängliga på tjänstens webbsida www.worddive.com. Företaget kan komma att använda utomstående faktureringstjänster i syfte att fakturera för användning av tjänsten. Om så sker ska betalning ske enligt de faktureringsperioder och villkor som har angetts i avtalet mellan den utomstående parten (till exempel mobiloperatör) och kunden, såvida inte annat har specificerats.

Varje faktureringsperiod ska betalas i förskott. Betalning ska även ske i de fall kunden har orsakat stopp i tjänstens tillgänglighet. Företaget betalar inte tillbaka eventuella outnyttjade förskottsbetalningar vid avtalets slut.

7.2 Prisändringar. Företaget förbehåller sig rätten att ändra hur mycket det kostar att använda tjänsten. Nuvarande priser finns angivna på tjänstens webbsida.

7.3 Betalningsmetoder. Betalning sker i samband med att kunden beställer en produkt eller tjänst. Tillgängliga betalningsmetoder beror på vilket land man befinner sig i. En eller flera av följande betalningsmetoder finns tillgängliga i varje land för användare av webbutiken: www.worddive.com

Apple App Store
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
USA
Apple App Store erbjuder fullt integrerade och enkla betalningar för Apple-enheter.

Klarna AB
Sveavägen 46
SE-111 34 Stockholm
SVERIGE
Klarna Group är Europas ledande betalningstjänst.

PayPal Europa
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
LUXEMBURG
PayPal är världens ledande webbaserade betalningstjänst.

Paytrail Ltd
Business ID: 2122839-7
Lutakonaukio 7
40100 JYVÄSKYLÄ
FINLAND
Paytrail (f.d. Suomen verkkomaksut oy) är den ledande webbaserade betalningstjänsten i Finland.

8. Avtalstid och användning av personliga funktioner

8.1 Personliga tjänster och produkters drifttid. Företaget anger drifttiden för de tidsbestämda delarna av tjänsten antingen i samband med beställning eller inuti tjänsten. Kunden bör notera att tjänsten och dess inbyggda egenskaper i sig själva inte varar för evigt, och att företaget inte kan garantera att tjänsten eller produkterna och tjänsterna köpta inuti tjänsten kommer att förbli oförändrade. Användarnamn och annan personlig information kopplat till tjänsten lagras i minst tolv (12) månader efter det att sista avtalstiden har gått ut. Företaget har efter detta datum rätt att ta bort kundens användarnamn och annan personlig information kopplad till tjänsten. Mer information om hur personlig information hanteras finns att tillgå i WordDive-tjänstens sekretesspolicy.

9. Avslutning av tjänst

9.1 Företagets rätt att avsluta tjänsten. Företaget har rätt att helt eller delvist avbryta kundens användning av tjänsten samt låta kundens beställning förbli ouppfylld i de fall:
9.1.1 kunden har underlåtit sig att betala trots att påminnelse har skickats,
9.1.2 kunden använder störande enheter eller programvara, trots att företaget har skickat ut meddelande om detta,
9.1.3 kunden har, genom sin användning av tjänsten, stört företagets verksamhet, andra användare eller tredje part,
9.1.4 kunden har brutit mot skyldigheterna angivna i avtalet,
9.1.5 kunden har givit missvisande information i samband med slutande av tjänsten eller senare, eller
9.1.6 det finns anledning att misstänka att kunden använder tjänsten för illegala ändamål.
Gäller fr.o.m. 30.1.2020
9.1.7 Företaget har en betydande teknisk eller kommersiell anledning som kräver att tjänsten avslutas. I detta fall kompenserar företaget kunden med ett belopp som motsvarar den återstående studietiden

10. Uppsägning av avtal

Avsnitt 10.1 och 10.2 före 1 juli 2019
10.1 Kundens rätt att säga upp avtalet. Kunden har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på två (2) veckor.
10.2 Företagets rätt att säga upp avtalet. Företaget har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på en (1) månad.

Förtydligade versioner av avsnitt 10.1 och 10.2 fr.o.m. 1 juli 2019 tills vidare
10.1 Kundens rätt att säga upp avtalet. Kunden har rätt att säga upp avtalet (prenumeration) genom att informera företaget minst 24 timmar innan början på följande fakturaperiod. Kunden har rätt att fortsätta använda tjänsten tills det att den aktuella fakturaperioden har löpt ut. Anvisningar om hur man säger upp sin prenumeration har inkluderats i följande artikel: Hur avslutar jag min WordDive-prenumeration?
10.2 Företagets rätt att säga upp avtalet. Företaget har rätt att säga upp avtalet (prenumeration) efter en uppsägningsperiod på en (1) månad.

10.3 Företagets rätt att upplösa avtalet. Företaget har rätt att upplösa avtalet i de fall:
10.3.1 kunden inte har använt tjänsten på över tolv (12) månader,
10.3.2 kundens tjänst har varit avslutad i en (1) månad på grund av anledningen angiven under 10.1,
10.3.3 kunden har, på ett väsentligt sätt och trots att den har blivit informerad om detta, försummat sina skyldigheter under avtalet.

11. Uppsägningens konsekvenser

11.1 Avslutad användning och borttagen data. När avtalet har sagts upp har företaget rätt att avbryta kundens användning av tjänsten samt ta bort all den data som kunden har sparat i tjänsten.

12. Övriga villkor

12.1 Informationsutgivning. Kunden ska, innan den ansluter sig till tjänsten, förse företaget med den information som krävs för att tjänsten ska kunna användas (kundinformation) samt se till att denna information är giltig. Kunden måste omedelbart meddela företaget om informationen ändras. Detta görs på tjänstens webbsida under Inställningar.

12.2 Meddelanden. Kunden måste skicka alla meddelanden som rör detta avtal (inklusive meddelande om uppsägning) till företagets e-post på info@worddive.com eller till WordDive Ltd, Verstaankatu 1, 2F, FI 33100 Tampere, Finland. Företaget kan komma att skicka meddelanden som rör detta avtal till den senaste e-postadressen som kunden har angett. Allmänna notiser som rör tjänsten kan även komma att läggas upp på tjänstens webbsida. Ett meddelande anses vara mottaget sju (7) dagar efter att det har skickats med post eller nästa arbetsdag om det har skickats med mejl.

12.3 Överlåtelse av avtal. Företaget har rätt att helt eller delvist överlåta avtalet till tredje part. Företaget ska då meddela kunden om detta i god tid innan det sker. Företaget har också rätt att överlåta belopp som kunden är skyldig under avtalet till tredje part. När företaget har meddelat kunden om att beloppen har överlåtits är betalningarna endast giltiga om de görs till den mottagande parten. Kunden har ej rätt att överlåta avtalet till någon annan såvida inte företaget har givit kunden sitt skriftliga godkännande.

12.4 Tillämplig lag och behörig domstol. Detta avtal och dess tjänstespecifika villkor ska lyda under finsk lag och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dessa ska lösas i Pirkanmaa tingsrätt. Kunden har rätt att presentera tvisten inför Konsumentrådgivningen eller be att den ska behandlas i kundens egen tingsrätt i Finland. Om kunden inte är finsk medborgare ska tvisten lösas i Pirkanmaa tingsrätt, Finland.

12.5 Force Majeure. Parterna behöver ej fullgöra sina skyldigheter eller betala kompensation om avtalet eller villkoren försummas på grund av force majeure. Force majeure avser ovanliga omständigheter som hindrar uppfyllande av avtalet ifråga och som inträffar efter det att avtalet har slutits, är bortom båda parters kontroll och som rimligen inte kan undvikas eller övervinnas. Sådana omständigheter inkluderar krig, uppror, konfiskering för allmänna ändamål, avbruten energiförsörjning, arbetskonflikt, brand, åskväder eller andra naturkatastrofer, skada på kabel orsakad av tredje part eller annan ovanlig omständighet med liknande effekt som är bortom båda parters kontroll. Om avtalets uppfyllande fördröjs på grund av en av ovanstående anledningar ska uppfyllandeperioden förlängas med så mycket tid som är rimlig med avseende på omständigheterna ifråga.

12.12.6 Användarvillkorens giltighetstid. Dessa villkor gäller från och med 1.3.2015 och tills vidare. Användarvillkoren tillhandahålls av företaget utan extra kostnad.

12.7 Ändringar. Företaget har rätt att ändra dessa villkor. Om så sker informeras kunden om detta via kundmeddelande och/eller inuti tjänsten (till exempel via meddelande på tjänstens webbsida www.WordDive.com). De ändrade villkoren kommer då att appliceras på alla avtal som slöts innan de nya villkoren uppkom.

7.2.2020

Sekretesspolicy

WordDive Sekretesspolicy

 1. Registerinnehavarens namn och adress
 2. Kontaktinformation - registerärenden
 3. Namn på register
 4. Vilken typ av information lagras?
 5. Varför lagras min information?
 6. Vad är de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter?
 7. Varifrån kommer personuppgifterna?
 8. Kommer personuppgifter att delas med tredje part?
 9. Kommer informationen att delas utanför EU eller ETA?
 10. Rätten till åtkomst och rätten att begära ändring
 11. Övriga rättigheter gällande behandling av personuppgifter
 12. Informationslagring
 13. Cookie-användning
 14. Registerskydd

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy för WordDive Ltd. (härmed kallat "Företaget") har utformats i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning 679/2016. Den allmänna dataskyddsförordningen är ett direkt tillämpligt juridiskt ramverk som gäller för alla EU-medlemsstater från den 25 maj 2018. WordDive Ltd. åtar sig att följa tillämpliga dataskyddsförordningar vid behandling av personuppgifter. Denna sekretesspolicy ger en omfattande beskrivning av hur personuppgifter tillhörande WordDives kunder (härmed kallad "Användare") behandlas.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

1. Registerinnehavarens namn och adress

WordDive Ltd.
Verstaankatu 1, 2F
33100 Tammerfors, Finland

2. Kontaktinformation - registerärenden

info@worddive.com
+358 10 205 4455
(Kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. Detta pris är angivit i euro. Det kan tillkomma ytterligare avgifter om man ringer från ett annat land än Finland.)

3. Namn på register

WordDives marknadsförings- och kundregister.

4. Vilken typ av information lagras?

Information användaren ger i samband med registrering:
För att användaren ska kunna registrera sig och använda WordDive-tjänsten måste denna ange sitt namn, e-postadress, ett lösenord kopplat till ett användar-id (e-postadress) och från vilket land tjänsten avses användas.

Om användaren registrerar sig via Facebook kommer företaget även att få tillgång till användarens Facebook-namn. Apple-enheter använder även en ”Logga in med Apple”-funktion som automatiskt hämtar information om ditt namn och e-postadress från ditt Apple-id. Om du vill kan du redigera ditt namn och välj att låta din e-postadress förbli privat. Du hittar mer information om detta här: https://support.apple.com/sv-se/HT211687

Användaren kan även dela med sig av följande information i samband med registrering eller användning: födelseår, kön, modersmål och hur de först hörde talas om tjänsten. Information om ålder, kön och modersmål används för att utveckla tjänsten, optimera övningarna och ställa in ordinarie översättningsspråk. Information om hur användaren hörde talas om tjänsten används i marknadsföringssyfte.


Information inhämtad automatiskt i samband med registrering:
Personligt användar-id
Tid för registrering
Registreringskanal
Aktiveringsdata för gratisprov
Användares gränssnittspråk
Användartyp
Tidszon


Information som genereras automatiskt i samband med användning:
Första inloggningsdag
Köphändelser
Start- och slutdatum för licens
Inloggningsdata ("Kom ihåg mig"-cookies)
Kampanjdata
Analytics-data (Google Analytics)
Studieresultat
Användarens framsteg i mobilappen
Användarens visade tips och påminnelser
Tid sen senaste lösenordsändring


Information användaren ger eller väljer att ge i samband med användning:
Ljudfiler genererade av användaren när denna gör talövningar
Felaktiga svar (är inte kopplade till individuella användare)
Feedback på studiematerial (valfritt)
Vänner tillagda av användaren (valfritt)
Data om studiegrupp (för organisationsanvändare)
Användarens prov (ABI-användare)
Återbetalningsdata för betygsgaranti (ABI-användare)
Prenumeration på eller avbeställning av nyhetsbrev
Allmänna användarinställningar
Användarens kursspecifika inställningar
Användarens språkspecifika inställningar


Övrig information inhämtad och behandlad för ändamålen beskrivna i avsnitt 5:
Manuella noteringar gjorda av kundtjänst eller utvecklingsavdelningen
Information om vilka av WordDives e-postmeddelanden användaren har öppnat

5. Varför lagras min information?

Informationen angiven i avsnitt 4 lagras och behandlas i följande syften:

Användning av tjänsten

Användarens e-postadress och lösenord krävs för att registrera sig och logga in på tjänsten, såvida användaren inte använder Logga in med Apple-funktionen. I samband med köp lagras information om köpet, som exempelvis valt kurspaket och licenstid, för att vi ska kunna leverera tjänsten till användaren. Landsinformation krävs för att kunna ge korrekt valuta och skatt.

WordDive-tjänsten är baserad på personlig optimering (profilering), vilket kräver att företaget lagrar information om användarens övningsdata, däribland valda, angivna och inspelade svar. Valfri information, såsom ålder och kön, används även för att utveckla tjänsten och optimera övningarna.

Profilen som genereras som ett resultat av denna optimering består av information inhämtad från användaren i samband med registrering och användning. Denna information behövs för att kunna använda tjänsten, dvs. för att få innehållet individuellt optimerat.

En stor del av övrig information angiven i avsnitt 4 krävs för att kunna använda olika tjänstefunktioner. Certifikat skickas till exempel ut baserat på lagrade resultat. Användarens valda inställningar lagras för att tjänsten ska kunna justeras efter användarens önskemål.

Forskning och utveckling

Utvecklingen av WordDives funktioner och övningsalgoritm vilar på olika test och statistiska analyser av användarens beteendedata samt användarens studieresultat. Data som används i forskning och utveckling går inte att spåra till individuella användare. I enlighet med den gällande dataskyddsförordningen utförs analysen med statistiska metoder med hjälp av stora datamängder (t.ex. alla användare som studerar engelska) vari informationen lagras anonymt och individuella användare inte längre går att identifiera.

Kundtjänst och information till användare

Användarens kontakt-, betalnings- och övningsinformation krävs även för att kunna uppfylla kundtjänstärenden. Sådana ärenden handlar ofta om att titta på användarens information eller övningsdata i WordDives administrationspanel eller betalningsinformationen lagrad i olika betalningsleverantörers administrationspaneler. Användarens e-postadress krävs för att kundtjänst ska kunna kontakta användaren.

Marknadsföring

Marknadsföringspixlar och andra liknande tekniker samlar information om användarens rutiner och handlingar inuti WordDive-tjänsten. Denna information kan användas för att visa användaren riktad reklam. Syftet med riktad reklam, på t.ex. Facebook eller Google, är att visa konsumenter reklam för produkter och tjänster konsumenten är intresserad av snarare än slumpmässig reklam.

Den besökande användaren har rätt att tacka nej till sådan profilbaserad reklam eller återkalla sitt godkännande genom att inaktivera "Riktade cookies" i webbsidans cookie-inställningar. Den registrerade användaren kan hantera sina reklaminställningar direkt i de tjänster de använder i sociala medier. Anvisningar för hur man hanterar dessa reklaminställningar finns på de relevanta tjänsternas webbsidor.

Redovisning

Användarens personuppgifter behandlas även i samband med att företaget uppfyller sina juridiska skatte- och redovisningsskyldigheter. Företaget måste i skatte- och redovisningssyfte till exempel veta vilka produkter användaren har köpt, hur mycket produkterna kostade, vilken betalningsleverantör som användes och från vilket land köpet gjordes (landsinformation påverkar till exempel momsavgiften). Användarens kontaktinformation krävs om det skulle uppstå problem med betalningen.

Ändringar eller tillägg till dataanvändningssyften

I det fall det skulle uppstå ändringar eller tillägg till användningssyften kommer företaget att informera användaren om detta innan ändringarna implementeras. Företaget måste även be om användarens godkännande närhelst sådana väsentliga ändringar eller tillägg ska implementeras.

6. Vad är de rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter?

EU:s dataskyddsförordning innehåller sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. Dessa är:

 • Medgivande
 • Fullgörande av ett kontrakt
 • Rättsliga krav
 • Skydd av väsentliga intressen
 • Grunder gällande offentliga intressen eller offentlig makt
 • Rättmätiga intressen

WordDive lagrar och behandlar huvudsakligen personuppgifter i enlighet med grunderna för medgivande, fullgörande av ett kontrakt, grunder gällande företagets uppfyllande av rättsliga krav och rättmätiga intressen.

Innan användaren registrerar sig och skickar in personlig information till företagets WordDive-tjänst ber företaget användaren att noggrant läsa igenom sekretesspolicyn för att sedan godkänna företagets behandling av användarens personuppgifter. Användaren ombes separat att ge sitt medgivande i ett lättförståeligt och åtkomligt format formulerat på ett enkelt och tydligt sätt. Användaren informeras samtidigt om rätten att när som helst återkalla sitt medgivande. Mer information om hur man återkallar sitt medgivande beskrivs längre ner i sekretesspolicyn. Enligt principen om fritt medgivande kan användaren själv bestämma vilka medgivandebaserade användningssyften användaren vill godkänna.

Fullgörande av ett kontrakt innebär att viss information måste inhämtas från användaren för att tjänsten ur ett tekniskt perspektiv ska kunna inhandlas och användas.

Uppfyllande av ett rättsligt krav innebär att personuppgifter behandlas i exempelvis skatte- eller redovisningssyfte.

Företaget kan ha rättmätiga intressen relaterade till bland annat följande funktioner: kundtjänst, hantering av felanvändningsärenden, produkt- och tjänsteutveckling./p>

Insamling och behandling av informationen angiven i avsnitt 4 vilar på dessa rättsliga grunder. Om du vill ha mer information om de rättsliga grunderna är du välkommen att kontakta oss på info@worddive.com.

Om användaren inte vill dela med sig av de personuppgifter som krävs för att kontraktet ska fullgöras eller företagets rättsliga krav eller övriga rättmätiga intressen ska uppfyllas kan tjänsten inte användas.

7. Varifrån kommer personuppgifterna?

Personuppgifterna inhämtas i huvudsak från användarna själva, antingen direkt eller via cookies (se avsnitt 14). Information genereras även automatiskt vid registrering, inköp och användning (se avsnitt 4).

Personuppgifter kan även inhämtas från offentliga informationskällor och andra externa källor: register som förvaltas av myndigheter (t.ex. folkbokföringen) och kreditregister.

8. Kommer personuppgifter att delas med tredje part?

Personuppgifterna kommer att delas med de leverantörer av betalningstjänster som tar ut en avgift för produkter och tjänster beställda från eller använda via WordDive. WordDive använder följande leverantörer av betalningstjänster:

 • Apple App Store
 • Google Play Store
 • Klarna
 • PayPal Europe
 • Paytrail

Den informationsbehandling som utförs av ovanstående betalningstjänster sker i enlighet med gällande krav i EU:s dataskyddsförordning, samt ett avtal som har slutits mellan dem och företaget om hur personuppgifter ska behandlas och sekretessen ska bevaras. WordDive ansvarar för dessa tredje parters behandling av personuppgifter på samma sätt som de ansvarar för användarens uppgifter.

Personuppgifter och inköpsdata delas även med följande utomstående parter:

 • Joviaali Oy, företagets redovisnings- och löneansvarig
 • Freshdesk, programvara som används av företagets kundtjänstavdelning
 • Mailchimp, programvara som används av företaget för att skicka nyhetsbrev
 • Google, tjänst som används av företaget i reklam- och analyssyfte
 • Facebook, tjänst som används av företaget i marknadsföringssyfte
 • Instagram, tjänst som används av företaget i marknadsföringssyfte
 • Snapchat, tjänst som används av företaget i marknadsföringssyfte
 • Smartly, tjänst som används av företaget i marknadsföringssyfte
 • Appsflyer, analystjänst som används av företaget
 • App Annie, analystjänst som används av företaget
 • Unity, tjänst som används av företaget i produktutvecklingssyfte

Den informationsbehandling som utförs av ovanstående företag sker i enlighet med gällande krav i EU:s dataskyddsförordning, samt ett avtal som har slutits mellan dem och företaget om hur personuppgifter ska behandlas och sekretessen ska bevaras. WordDive ansvarar för dessa tredje parters behandling av personuppgifter på samma sätt som de ansvarar för användarens uppgifter.

En användare som besöker företagets webbsida har rätt att tacka nej till sådan profilbaserad reklam eller återkalla sitt godkännande genom att inaktivera "Riktade cookies" i webbsidans cookie-inställningar.

En registrerad användare kan hantera sina reklaminställningar direkt i de tjänster de använder i sociala medier. Anvisningar om vilka reklaminställningar som företagets marknadsföringspartner använder finns på de relevanta företagens webbsidor.

Webbsidan WordDive.com och mobilappen WordDive är belägna på servrar tillhörande den finska molntjänsten Nebula i Helsingfors. Delar av tjänsten är belägna på de tillförlitliga internationella AWS-servrarna (Amazon Web Services) på Irland. Både Nebula och Amazon är ISO 127001-certifierade.

WordDive kan även dela användarens uppgifter med andra utomstående parter om användaren har godkänt detta. WordDive kan även komma att använda underleverantörer ej nämnda häri för att behandla personuppgifter så länge detta sker i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning.

WordDive ansvarar för dessa tredje parters behandling av personuppgifter på samma sätt som de ansvarar för användarens uppgifter. WordDive använder avtal för att säkerställa att samtliga underleverantörer uppfyller gällande sekretesskrav och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder när de behandlar användarens personuppgifter.

WordDive kan även komma att överföra information till företag som ingår i samma företagsgrupp som WordDive samt under eventuella omorganisationer.

9. Kommer informationen att delas utanför EU eller ETA?

Några av de utomstående parter som nämns i avsnitt 8, med vilka användarens personuppgifter delas, är företag etablerade utanför EU (amerikanska). Samtliga är dock stora, tillförlitliga företag som har många kunder inom EU och följer principerna angivna i EU:s dataskyddsförordning.

Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU eller ETA sker denna överföring alltid i enlighet med EU:s ordinarie avtalsvillkor eller andra lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att överföringen lever upp till kraven angivna i EU:s dataskyddsförordning.

Mer information om dessa företag och deras sekretesspolicy samt deras internationella dataskyddscertifikat går att hitta på företagens webbsidor.

10. Rätten till åtkomst och rätten att begära ändring

WordDive kontrollerar inte huruvida informationen användaren anger är korrekt. Inloggade användare kan kontrollera och ändra informationen kopplad till tjänstens användning samt personuppgifterna som angavs i samband med registrering.

Användaren har även rätt att begära en kopia på all övrig information som berör användaren från WordDives kundtjänst, samt begära att eventuell felaktig information i systemet ändras. Kopior kan begäras via e-post på info@worddive.com. Det är i teorin gratis att begära sådana kopior. WordDive kan dock komma att ta ut en rimlig avgift för upprepade förfrågningar genom att hänvisa till administrationsrelaterade avgifter, eller neka användaren om den inskickade begäran anses grundlös och orimlig.

11. Övriga rättigheter gällande behandling av personuppgifter

Radering av information

Användaren kan radera sitt konto under kontoinställningar. Användaren har även rätt att begära att företaget raderar användarens personuppgifter från WordDives databas. Radering av information kan begäras via e-post på info@worddive.com.

Med undantag av sådan information som krävs av myndigheter (t.ex. redovisningsrelaterad transaktionsdata) och data som genereras när användaren använder tjänsten och som används i forsknings- och utvecklingssyfte (t.ex. angivna eller inspelade svar) kan all annan information raderas från databasen manuellt. När sådan information har raderats kan den inte längre kopplas till användaren. Informationen blir då med andra ord anonym enligt rekommendation av gällande dataskyddsförordning.

Nekande av direkt marknadsföring

Användaren kan förbjuda användning av användarens personuppgifter i direkt marknadsföring, marknadsundersökningar och enkäter. WordDive använder huvudsakligen MailChimp för att skicka ut nyhetsbrev och enkäter. Användaren kan när som helst avregistrera sig från listan på sidan inställningar eller genom att klicka på länken längst ned i varje mejl.

Begränsning av informationsbehandling

Användaren kan begära att informationen kopplad till den så kallade topplistan – där användarens förnamn, initialer och framsteg under en viss tidsperiod, t.ex. en vecka – inte visas. Det finns två topplistor: en för vänner till användaren och en för samtliga användare. Syftet med listorna är att motivera användaren och användarens vänner i deras studier.

Företaget har rätt att spara användarens foto om användaren har godkänt detta. Användaren har alltid rätt att bestämma var eller om fotot ska visas.

Överföring av information

Användaren har rätt att överföra sina personuppgifter från en registerinnehavare till en annan. Vid frågor om överföring av information, vänligen kontakta info@worddive.com.

Rätten att återkalla medgivande

Om användarens medgivande av behandling av personuppgifter inte grundar sig på fullgörande av ett kontrakt, företagets uppfyllande av rättsliga krav eller företagets rättmätiga intressen har användaren rätt att återkalla sitt medgivande. Riktade cookies kan inaktiveras i cookie-inställningarna. Användaren kan återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring genom att inaktivera e-postmeddelanden i inställningarna.

Rätten att skicka in anmälan om överklagande till myndigheter

Om användaren anser att WordDive inte uppfyller den finska personuppgiftslagen eller kraven i EU:s dataskyddsförordning har användaren rätt att skicka in anmälan om överklagande till en myndighet. I Finland hänvisas detta ärende till Dataombudsmannens byrå.

12. Informationslagring

WordDive lagrar användare och användningsdata i minst ett år efter det att användarens senaste prenumereringsperiod har löpt ut, såvida inte användaren särskilt ber om att informationen raderas. Efter detta kan informationen komma att raderas från registret i samband med databasrensningar utförda med jämna mellanrum enligt aktuell praxis.

Oaktat ovanstående och i tydlighetssyfte bör noteras att information gällande inköp kan komma att lagras även efter detta, så länge och i den utsträckning tjänsteleverantören anser vara nödvändigt för att kunna uppfylla redovisningsrelaterade och övriga juridiska skyldigheter.

13. Cookie-användning

Cookies kan då och då komma att överföras till användarens dator i syfte att övervaka och möjliggöra användning av tjänsten. Cookies gör det möjligt för företaget att erbjuda användaren en tjänst som bättre tar användarens önskemål och preferenser i beaktning.

Cookies kan även användas för att ge användaren bättre erbjudanden och personligare produktrekommendationer, antingen direkt eller via en extern tjänst som till exempel Google eller Facebook.

Cookies används även för att övervaka antalet besökare till webbsidan. Delar av webbsidan kräver att användaren accepterar cookies för att den ska fungera korrekt. Riktade cookies kan inaktiveras i cookie-inställningarna.

Du kan även ändra dina reklaminställningar i ditt Facebook- eller Google-konto eller andra liknande konton. Cookies kan inaktiveras med hjälp av en tjänst avsedd för detta ändamål, som till exempel Disconnect.

https://disconnect.me/disconnect

För mer information om webbläsarbaserad marknadsföring och webbsäkerhet, se:

https://www.youronlinechoices.com/se/

14. Registerskydd

Alla som jobbar med registret har personlig användarbehörighet (användarnamn, lösenord och nivåbehörighet) som har beviljats dem av registerinnehavaren. Samtliga har skrivit på sekretessavtal eller är på annat sätt juridiskt skyldiga att respektera sekretess. Enbart de personer som behöver informationen för att kunna göra sitt jobb har tillgång till användarens personuppgifter. Detta inkluderar kundtjänstpersonal och teknisk personal.

WordDive åtar sig att göra sitt bästa för att erbjuda tjänsten på ett sätt som säkerställer att utomstående parter inte får obehörig tillgång till användarens personuppgifter eller meddelanden. Övriga parter med koppling till tjänsten (t.ex. leverantörer av betalningstjänster och nätverks- eller mobilleverantörer) är ansvariga för sin egen datasäkerhet.

WordDive strävar efter att erbjuda tjänsten i enlighet med principen integritetsskydd som standard. Personuppgifter förblir anonyma eller i pseudonymform i största möjliga mån. Registrets innehåll är tekniskt skyddat och säkerhetskopior tas med jämna mellanrum.

WordDive vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandling av personuppgifter, i synnerhet för att skydda användarens personuppgifter från obehöriga dataintrång. Om ett obehörigt dataintrång trots detta skulle ske (dvs. oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, överföring eller åtkomst som medför allvarliga risker för användarens rättigheter och friheter) kommer vi att informera användaren utan dröjsmål om dessa överträdelser, inklusive sannolika effekter och rekommenderade åtgärder.


17.5.2021

Cookie-inställningar