1. Allmänt

1.1 Objekt och tjänstebeskrivning. WordDive Ltd på adressen Verstaankatu 1, 2F, FI 33100 Tampere, Finland (härefter kallad ”företaget”) erbjuder tjänster och produkter, såsom WordDive-tjänsten (härefter kallad ”tjänsten”), till sina kunder (härefter kallade ”kunden”) i enlighet med dessa allmänna användarvillkor. Exakt vad som ingår i tjänsten är angivet i beskrivningen och i de allmänna specifika tjänstevillkoren som hittas på tjänstens webbsida eller som tillhandahålls i samband med att kunden beställer tjänsten.

1.2 Gällande avtalsvillkor och applikationsbeställning. Dessa allmänna användarvillkor gäller för tjänsten samt för användning och beställning av tjänster och produkter producerade av företaget och erbjudna via tjänsten. Olika delar av tjänsten kan även komma att kräva att olika avtal ingås med företaget. Dessa avtal kan omfatta specifika villkor och tjänstebeskrivningar som skiljer sig från eller kompletterar dessa allmänna villkor. I de fall de allmänna villkoren och de specifika villkoren strider mot varandra ska de specifika villkoren gälla i första hand och de allmänna villkoren i andra hand med avseende på tjänsten ifråga.

Var vänlig observera de särskilda villkor som tillämpas på följande delar av vår tjänst:
Finland, ABI-kurs i engelska: www.worddive.com/fi/kielikurssit/englannin-abikurssi#CONDITIONS
Finland, ABI-kurs i svenska: www.worddive.com/fi/kielikurssit/ruotsin-abikurssi#CONDITIONS

1.3 Debiterbara tjänster. Kunden kan beställa de olika produkterna och tjänsterna som finns tillgängliga via tjänsten genom onlinebetalning, kreditkortsbetalning eller annan specificerad betalningsmetod. Företaget anger kostnaden för varje produkt eller tjänst i enlighet med vald betalningsmetod och de allmänna leveransvillkor som kompletterar dessa villkor separat.

1.4 Kundens rätt att häva avtalet. Kunden har ej rätt att häva avtalet efter det att leverans av produkten eller tjänsten har påbörjats elektroniskt med kundens godkännande.

1.5 Minderåriga Kunder. Användning av tjänsten är tillåten endast för personer över 16 år.

2. Avtalets början

2.1 Tjänsteavtalets början. Avtalet gäller från och med det att kunden, i samband med registrering, har godkänt dessa allmänna användarvillkor samt sekretesspolicyn kopplad till företagets WordDive-tjänst och dess associerade kundregister och företaget har bekräftat kundens betalning av produkten eller tjänsten.

2.2 Giltighet av information tillhandahållen av kunden. De beställningar som kunden gör med avseende på tjänsten administreras och levereras i enlighet med den information som kunden har angett. Kunden är ansvarig för informationens giltighet. Företaget har ej någon skyldighet att kontrollera eller komplettera denna information.

3. Identifiering

3.1 Identifieringsfunktioner. För att kunna använda vissa delar av tjänsten krävs ett användarnamn och ett personligt lösenord eller annat identifieringsmedel som accepteras av företaget. E-postadressen som kunden anger fungerar som användarnamn.

3.2 Kundens identifieringsuppgifter. Företaget ger kunden användarnamn, lösenord och andra identifieringsuppgifter avsedda för användning av tjänsten under avtalsperioden i enlighet med det avtalsenliga syftet angivet i dessa villkor. Dessa förblir i företagets ägo och kunden har ej rätt till dessa efter avtalets slut såvida inte lagen eller annan skriftlig överenskommelse säger annat.

3.3 Företagets rätt att ändra identifieringsuppgifter. Företaget har när som helst rätt att ändra kundens identifieringsuppgifter. Företaget ska, om så är möjligt, meddela kunden om alla sådana ändringar i förväg.

3.4 Säker förvaring av identifieringsuppgifter. Kunden ansvarar för att hålla sina egna identifieringsuppgifter i säkert förvar. Kunden går med på att ej förvara lösenord och andra identifieringsuppgifter tillsammans i syfte att förhindra att tredje part kommer åt dem. Lösenordet är personligt och ska ej överlåtas till någon annan.

4. Produktion och användning av tjänsten

4.1 Produktion av tjänsten. Företaget har rätt att producera tjänsten på valfritt sätt. Företaget har rätt att implementera ändringar som påverkar innehåll, teknik och användning av tjänsten. Om dessa ändringar kräver att även kundens utrustning och programvara ändras är det upp till kunden att på egen bekostnad administrera detta. Företaget strävar efter att i förväg/i god tid meddela kunden om sådana ändringar som kan komma att påverka kundens användning av tjänsten, till exempel genom att skicka ut ett meddelande om detta via tjänsten.
Företaget har rätt att helt eller delvist sluta producera tjänsten. Om så sker avser företaget göra sitt bästa för att i förväg/i god tid meddela kunden om detta, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

4.2. Data producerad genom kundens användning av tjänsten. Företaget har, i enlighet med företagets sekretesspolicy och gällande lagar om hantering av personuppgifter, rätt att samla in, spara och behandla all data som genereras av kunden i samband med att tjänsten används. Detta innebär till exempel kundens skriftliga eller inspelade svar på övningarna. All data som produceras i samband med kundens användning av tjänsten förblir i företagets ägo, och företaget har rätt att använda den i enlighet med villkoren specificerade i sekretesspolicyn. Om inte annat föreskrivs i sekretesspolicyn eller gällande lagar om informationsbehandling har kunden ej rätt till sin skriftliga eller inspelade data under avtalet eller efter avtalets slut.

4.3 Användningsrätt med avseende på material publicerat i tjänsten. Tjänsten omfattar och tillhandahåller material som är upphovsrättsskyddat, varumärkesskyddat och vars immateriella rättigheter ej tillhör kunden. Kunden har därför ej rätt att sprida, publicera, kopiera, överlåta till allmänheten eller på annat sätt nyttja material som har inhämtats från eller genom tjänsten utan att ha erhållit skriftligt tillstånd för detta från skaparen, ägaren eller företaget eller såvida inte ett skriftligt meddelande har skickats ut som specificerar att rättigheterna har breddats (till exempel via pressmeddelande). Materialet får endast användas för privat bruk. Ägaren till det material som presenteras eller tillhandahålls genom tjänsten kan komma att kontakta kunden direkt om det kommer fram att kunden har brukat materialet på olämpligt sätt i enlighet med denna sektion.

4.4 Användningsrätt med avseende på programvara och dokument. Företaget beviljar kunden rätten att använda maskinkodsversionerna av företagets programvara och dokument i enlighet med detta avtal. Enligt användningsrätten har kunden endast rätt att använda programvaran och dokumenten i enlighet med de medföljande licensvillkoren, företagets instruktioner samt endast med avseende på direkt användning av tjänsten. Äganderätt och immateriella rättigheter till programvaran och dokumenten, samt deras redigerade versioner, tillhör företaget eller tredje part (till exempel företagets huvud- och underleverantörer) och kunden har ej rätt att kopiera, översätta eller ändra i dokumenten eller programvaran eller överlåta dessa till tredje part såvida inte skriftligt godkännande har givits eller kunden enligt lag måste göra detta.

4.5 Kundens utrustning och programvara. Enheter, programvara och anslutningar (till exempel anslutningar till mobila kommunikationsnätverk eller internet) som krävs för att använda tjänsten ingår ej i tjänsten. Kunden ansvarar för att erhålla, bibehålla och uppdatera dessa enheter, anslutningar och programvara. Kunden ansvarar dessutom för att se till att programvara och enheter ej stör företaget eller tjänstens drift. Enheter och programvara som kan komma att störa driften måste omedelbart frikopplas från tjänsten.

5. Underhåll av tjänst och reparation av fel

5.1 Underhåll av tjänst och reparation av fel. Företaget strävar efter att underhålla, till bästa förmåga, tjänstens funktionalitet och åtgärda alla eventuella fel inom rimlig tid.

5.2 Tillfälliga driftstopp. Företaget har rätt att tillfälligt stänga ner hela eller delar av tjänsten om det finns en befogad anledning att göra det. Om så sker ska företaget göra sitt bästa för att se till att stoppet är så kort som möjligt och att effekten på kunden är så liten som möjligt. Företaget avser att så långt det går och i förväg meddela kunden om stoppet, till exempel genom att lägga upp ett meddelande på tjänstens webbsida.

6. Reklamationer och skadeståndsansvar

6.1 Kundreklamationer. Om kunden upptäcker att det är fel på tjänsten måste denne reklamera beställningen och begära att felet åtgärdas inom rimlig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamationer kan göras digitalt via https://www.worddive.com/se/kontakt eller genom att mejla till info@worddive.com.

6.2 Felkorrigering. I det fall företaget har erbjudit sig att utan dröjsmål korrigera ett fel som kunden har pekat ut har företaget rätt att korrigera detta fel. Om felet ej går att korrigera eller om det ej korrigeras inom rimlig tid har kunden rätt till prisnedsättning baserat på felets allvarlighetsgrad.

6.3 Skadeståndsansvar. Kunden har rätt att begära kompensation för direkt skada i enlighet med konsumentskyddslagen. Företaget ansvarar ej för skada om felet uppstod på grund av omständigheter som ej relaterar till företaget eller omständigheter som står utom företagets kontroll. Kunden har endast rätt att få kompensation för indirekt skada om felet uppstod på grund av uppsåt eller vårdslöshet från företagets sida. Kunden ska alltid agera för att säkerställa att skadan inte förvärras på grund av handling eller vårdslöshet från kundens sida. Företaget är endast skyldig att kompensera kunden för skador som har uppstått på grund av eventuella fel.

6.4 Ansvar vid försäljning till företag och utbildningsinstitut. Produkterna och tjänsterna säljs alltid i befintligt skick. Företaget ansvarar ej för direkt eller indirekt skada eller intäktsförluster som uppstår på grund av fel i produkterna eller tjänsterna och/eller på grund av hur produkterna och tjänsterna används. Företagets ansvarsskyldighet är alltid begränsat enligt dessa allmänna användarvillkor.

6.5 Defekter i kundstyrda enheter/programvara. Om kunden, medvetet eller trots att denne har tagit emot meddelande om att sådant fel existerar från företaget, använder defekta eller störande enheter/programvara är kunden skyldig att kompensera företaget för alla eventuella skador och kostnader som kan uppstå vid sökningen efter dessa defekter.

7. Betalning och fakturering

7.1 Betalningar. Kunden betalar för de debiterbara delarna av tjänsten i enlighet med prislistan eller avtalet. Priserna för tjänsten finns tillgängliga på tjänstens webbsida www.worddive.com. Företaget kan komma att använda utomstående faktureringstjänster i syfte att fakturera för användning av tjänsten. Om så sker ska betalning ske enligt de faktureringsperioder och villkor som har angetts i avtalet mellan den utomstående parten (till exempel mobiloperatör) och kunden, såvida inte annat har specificerats.

Varje faktureringsperiod ska betalas i förskott. Betalning ska även ske i de fall kunden har orsakat stopp i tjänstens tillgänglighet. Företaget betalar inte tillbaka eventuella outnyttjade förskottsbetalningar vid avtalets slut.

7.2 Prisändringar. Företaget förbehåller sig rätten att ändra hur mycket det kostar att använda tjänsten. Nuvarande priser finns angivna på tjänstens webbsida.

7.3 Betalningsmetoder. Betalning sker i samband med att kunden beställer en produkt eller tjänst. Tillgängliga betalningsmetoder beror på vilket land man befinner sig i. En eller flera av följande betalningsmetoder finns tillgängliga i varje land för användare av webbutiken: www.worddive.com

Apple App Store
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
USA
Apple App Store erbjuder fullt integrerade och enkla betalningar för Apple-enheter.

Klarna AB
Sveavägen 46
SE-111 34 Stockholm
SVERIGE
Klarna Group är Europas ledande betalningstjänst.

PayPal Europa
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
LUXEMBURG
PayPal är världens ledande webbaserade betalningstjänst.

Paytrail Ltd
Business ID: 2122839-7
Lutakonaukio 7
40100 JYVÄSKYLÄ
FINLAND
Paytrail (f.d. Suomen verkkomaksut oy) är den ledande webbaserade betalningstjänsten i Finland.

8. Avtalstid och användning av personliga funktioner

8.1 Personliga tjänster och produkters drifttid. Företaget anger drifttiden för de tidsbestämda delarna av tjänsten antingen i samband med beställning eller inuti tjänsten. Kunden bör notera att tjänsten och dess inbyggda egenskaper i sig själva inte varar för evigt, och att företaget inte kan garantera att tjänsten eller produkterna och tjänsterna köpta inuti tjänsten kommer att förbli oförändrade. Användarnamn och annan personlig information kopplat till tjänsten lagras i minst tolv (12) månader efter det att sista avtalstiden har gått ut. Företaget har efter detta datum rätt att ta bort kundens användarnamn och annan personlig information kopplad till tjänsten. Mer information om hur personlig information hanteras finns att tillgå i WordDive-tjänstens sekretesspolicy.

9. Avslutning av tjänst

9.1 Företagets rätt att avsluta tjänsten. Företaget har rätt att helt eller delvist avbryta kundens användning av tjänsten samt låta kundens beställning förbli ouppfylld i de fall:
9.1.1 kunden har underlåtit sig att betala trots att påminnelse har skickats,
9.1.2 kunden använder störande enheter eller programvara, trots att företaget har skickat ut meddelande om detta,
9.1.3 kunden har, genom sin användning av tjänsten, stört företagets verksamhet, andra användare eller tredje part,
9.1.4 kunden har brutit mot skyldigheterna angivna i avtalet,
9.1.5 kunden har givit missvisande information i samband med slutande av tjänsten eller senare, eller
9.1.6 det finns anledning att misstänka att kunden använder tjänsten för illegala ändamål.
Gäller fr.o.m. 30.1.2020
9.1.7 Företaget har en betydande teknisk eller kommersiell anledning som kräver att tjänsten avslutas. I detta fall kompenserar företaget kunden med ett belopp som motsvarar den återstående studietiden

10. Uppsägning av avtal

Avsnitt 10.1 och 10.2 före 1 juli 2019
10.1 Kundens rätt att säga upp avtalet. Kunden har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på två (2) veckor.
10.2 Företagets rätt att säga upp avtalet. Företaget har rätt att säga upp avtalet efter en uppsägningsperiod på en (1) månad.

Förtydligade versioner av avsnitt 10.1 och 10.2 fr.o.m. 1 juli 2019 tills vidare
10.1 Kundens rätt att säga upp avtalet. Kunden har rätt att säga upp avtalet (prenumeration) genom att informera företaget minst 24 timmar innan början på följande fakturaperiod. Kunden har rätt att fortsätta använda tjänsten tills det att den aktuella fakturaperioden har löpt ut. Anvisningar om hur man säger upp sin prenumeration har inkluderats i följande artikel: Hur avslutar jag min WordDive-prenumeration?
10.2 Företagets rätt att säga upp avtalet. Företaget har rätt att säga upp avtalet (prenumeration) efter en uppsägningsperiod på en (1) månad.

10.3 Företagets rätt att upplösa avtalet. Företaget har rätt att upplösa avtalet i de fall:
10.3.1 kunden inte har använt tjänsten på över tolv (12) månader,
10.3.2 kundens tjänst har varit avslutad i en (1) månad på grund av anledningen angiven under 10.1,
10.3.3 kunden har, på ett väsentligt sätt och trots att den har blivit informerad om detta, försummat sina skyldigheter under avtalet.

11. Uppsägningens konsekvenser

11.1 Avslutad användning och borttagen data. När avtalet har sagts upp har företaget rätt att avbryta kundens användning av tjänsten samt ta bort all den data som kunden har sparat i tjänsten.

12. Övriga villkor

12.1 Informationsutgivning. Kunden ska, innan den ansluter sig till tjänsten, förse företaget med den information som krävs för att tjänsten ska kunna användas (kundinformation) samt se till att denna information är giltig. Kunden måste omedelbart meddela företaget om informationen ändras. Detta görs på tjänstens webbsida under Inställningar.

12.2 Meddelanden. Kunden måste skicka alla meddelanden som rör detta avtal (inklusive meddelande om uppsägning) till företagets e-post på info@worddive.com eller till WordDive Ltd, Verstaankatu 1, 2F, FI 33100 Tampere, Finland. Företaget kan komma att skicka meddelanden som rör detta avtal till den senaste e-postadressen som kunden har angett. Allmänna notiser som rör tjänsten kan även komma att läggas upp på tjänstens webbsida. Ett meddelande anses vara mottaget sju (7) dagar efter att det har skickats med post eller nästa arbetsdag om det har skickats med mejl.

12.3 Överlåtelse av avtal. Företaget har rätt att helt eller delvist överlåta avtalet till tredje part. Företaget ska då meddela kunden om detta i god tid innan det sker. Företaget har också rätt att överlåta belopp som kunden är skyldig under avtalet till tredje part. När företaget har meddelat kunden om att beloppen har överlåtits är betalningarna endast giltiga om de görs till den mottagande parten. Kunden har ej rätt att överlåta avtalet till någon annan såvida inte företaget har givit kunden sitt skriftliga godkännande.

12.4 Tillämplig lag och behörig domstol. Detta avtal och dess tjänstespecifika villkor ska lyda under finsk lag och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dessa ska lösas i Pirkanmaa tingsrätt. Kunden har rätt att presentera tvisten inför Konsumentrådgivningen eller be att den ska behandlas i kundens egen tingsrätt i Finland. Om kunden inte är finsk medborgare ska tvisten lösas i Pirkanmaa tingsrätt, Finland.

12.5 Force Majeure. Parterna behöver ej fullgöra sina skyldigheter eller betala kompensation om avtalet eller villkoren försummas på grund av force majeure. Force majeure avser ovanliga omständigheter som hindrar uppfyllande av avtalet ifråga och som inträffar efter det att avtalet har slutits, är bortom båda parters kontroll och som rimligen inte kan undvikas eller övervinnas. Sådana omständigheter inkluderar krig, uppror, konfiskering för allmänna ändamål, avbruten energiförsörjning, arbetskonflikt, brand, åskväder eller andra naturkatastrofer, skada på kabel orsakad av tredje part eller annan ovanlig omständighet med liknande effekt som är bortom båda parters kontroll. Om avtalets uppfyllande fördröjs på grund av en av ovanstående anledningar ska uppfyllandeperioden förlängas med så mycket tid som är rimlig med avseende på omständigheterna ifråga.

12.12.6 Användarvillkorens giltighetstid. Dessa villkor gäller från och med 1.3.2015 och tills vidare. Användarvillkoren tillhandahålls av företaget utan extra kostnad.

12.7 Ändringar. Företaget har rätt att ändra dessa villkor. Om så sker informeras kunden om detta via kundmeddelande och/eller inuti tjänsten (till exempel via meddelande på tjänstens webbsida www.WordDive.com). De ändrade villkoren kommer då att appliceras på alla avtal som slöts innan de nya villkoren uppkom.

7.2.2020